Rabatt & Regler

Grundregeln är att alla betalar enligt timsystemet. Ju mer man arbetar ideellt desto billigare seglar man. Skeppare seglar alltid gratis. Aktiv hedersmedlem samt ledamöter och suppleanter i föreningens styrelse seglar för lägsta kostnad.

Medlemsseglingar, det vill säga alla seglingar, utom charterseglingar där vi har en betalande kund, ska minst ha besättning enligt styrelsebeslut, så kallad säkerhetsbesättning bestående av skeppare, styrman, maskinist/bås, två matroser/instruktörer. Matansvarig skall ingå i besättningen efter behov. Dessa sex seglar gratis. De som utses att vara besättning vid dessa seglingar loggar inte tid enligt timsystemet.

Vid på- och avriggningsturer där man aktivt arbetar med båten seglar de som arbetat minst 30 timmar gratis medan övriga betalar lägsta kostnad.

Charterseglingar och lägerskolor, där vi har en betalande kund, ska minst ha besättning enligt styrelsebeslut, så kallad minimibesättning bestående av skeppare, styrman, maskinist/bås, två jungmän/instruktörer. Den chartrande kunden bekostar mat till besättningen och även kock om kunden har önskemål om sådan. Besättningen seglar gratis och får tillgodoräkna sig tid enligt timsystemet.

Om nyckelkompetens saknas bland de anmälda till en segling kan ansvarig för besättningsbokning besluta att låta person med den efterfrågade kompetensen betala lägsta kostnad. Ansvarig för besättningsbokning samråder alltid med seglingsansvarig om vilka personer som ska ges uppdrag att vara besättning.

Arbetstid

Som arbetstid räknas allt obetalt arbete som görs för föreningen. 

Exempel på sådant som kan anses vara arbetstid för föreningen är arbete i verkstaden, administrativt arbete för styrelsen, ungdomsstyrelsen eller föreningen i övrigt, segling som besättning på charterseglingar. Man räknar den tid då man utfört faktiskt arbete, dock får man maximalt räkna 12 timmar/dygn.

Arbetsår

Ett arbetsår räknas från 1 maj till 30 april och tillgodoräknas den kommande seglingssäsongen. Således kan man tillgodoräkna sig den arbetstid man tjänat in från 1 maj 2014 till 30 april 2015 under seglingssäsongen 2015. Timmar arbetade under maj 2015 och senare kan dock inte användas under seglingssäsongen 2015 utan räknas då till seglingssäsongen 2016.

Medlemsseglingspriser

 Rabatt utgår baserat på fullpris av segling. Fullpris Ungdom (<25 år) är 50% av fullpris Vuxen om inget annat anges i Seglingsprogrammet.

I matrisen nedan anges procentuell rabatt baserat på Fullpris (Fullpris Ungdom) för de olika rabattnivåerna. Barn upp till 5 år seglar alltid gratis.
 

Rabattkategori Passiv Mini Midi Maxi
Arbetade timmar 0-29 30-59 60-89 >90
Rabatt 0 20% 40% 60%
Barn < 6 år Gratis Gratis Gratis Gratis
         

 

För att erhålla rabatt på en medlemssegling enligt procentsats ovan så gäller att man anmäler sig till hel segling eller på en i seglingsprogrammet officiellt definierad del-etapp av längre medlemssegling. Rabatt utgår inte för annan del eller enstaka dagar av en medlemssegling.
 
Påmönstrad besättning enligt gällande regler seglar gratis. Detta innefattar säkerhetsbesättning, skeppare, styrman, två matroser, maskinansvarig och proviantansvarig.

Hedersmedlem i föreningen betalar enligt maxirabatt (60%). 

Rutin för anmälningar och betalning

Anmälan till medlemsseglingar görs genom anmälningsformuläret på föreningens hemsida. Där anges också vilken timkategori man tillhör. Kontoret sköter fakturering och seglingsavgiften samt eventuell medlemsavgift för aktuellt år ska vara betald SENAST 30 dagar före seglingens första dag. Om anmälan sker mindre än 30 dagar före kurs/segling ska det fullständiga beloppet betalas omgående. Betalningsdatum avgör hyttplats och utebliven betalning betraktas ej som avanmälan. Avbeställningsskydd kan tecknas, se anmälningsblanketten. Den besättningslista som en ansvarig för besättningsbokning upprättar, utgör underlag för betalning eller befrielse från betalning.
 

Försäkring

Ingo är skyddad genom kaskoförsäkring och ansvarsförsäkring mot tredje man. Alla ombordvarande förutsätts ha gällande reseförsäkring omfattande olycksfall, sjukdom, ansvar och egendom. Ingos ansvar är begränsat i enlighet med svensk sjölag.
 

Medlemsavgifter

  •  Enskild medlem 250 kr/år
  •  Familjemedlemskap (för alla på samma adress) 350 kr/år
  •  Ungdomsmedlemskap (till och med 24 år) 150 kr/år
  •  Ständigt medlemskap för enskild medlem 3500 kr
  •  Hedersmedlem 0 kr/år

Ett krav för att kunna segla medlemsseglingar, ungdomsseglingar samt påriggnings och
avriggningsseglingar är att man betalat medlemsavgiften för kalenderåret.

Segling som charterbesättning

Föreningen är en ideell organisation som arbetar för att bevara skonaren Ingo. För att få medel till bevarandet och den löpande driften seglar vi charterseglingar och lägerskolor. Den besättning som seglar charter och lägerskolor loggar tid enligt timsystemet.

Misskötsamhet

I de fall deltagare missköter sig förbehåller föreningen Skonaren Ingos vänner rätten att skicka hem deltagaren på egen bekostnad och ingen ersättning betalas åter. Besättningen avgör vad som innefattas av misskötsamhet.