K-märkt och T-godkänd

Skonaren Ingo är ett k-märkt och traditionsklassat fartyg. Föreningen har som mål att exteriört återställa Skonaren Ingo till närmast möjligt ursprungligt tillstånd med avseende på moderna säkerhetsföreskrifter som tvingar vissa skillnader. Interiört har föreningen som mål att få en högutrustad men ändå traditionsenlig inredning med alla förnödigheter passagerarna ombord kan behöva för att segla med Skonaren Ingo. Här nedan finns utdrag från när Skonaren Ingo blev kulturhstorisktmärkt och tradionsfartygsklassad.

Skonaren Ingo K-märkt 2001-10-06

Statens maritima museer har beslutat att som ett led i bevarandet av kulturhistoriskt värdefulla fartyg beslutat att K-märka tremast Skonaren Ingo den 2001-10-06. Följande motivering förelåg ”att fartyget anses såsom kulturhistoriskt mycket värdefullt . Man skriver bl.a. att hon är teknikhistoriskt, samhällshistoriskt, person- och socialhistoriskt intressant. Underlaget till K-märkningen har tagits fram i samarbete med Sveriges Segelfartygsförening, Sveriges Ångbåtsförening, Sjöfartsverket och Riksantikvarieämbetet. För K-märkningen har Statens maritima museer satt upp följande krav:


Kulturhistorisk märkning, K-märkning:

Fartyg som kan K-märkas skall vara definierat som skepp, fartyget skall vara äldre än 50 år eller av sådan ålder eller karaktär att man kan anlägga ett kulturhistoriskt perspektiv på fartyget, fartyget skall vara byggt i Sverige eller under varaktig tid gått i yrkesmässig trafik under svensk flagg eller anses vara av mycket stor vikt för främjandet av kunskapen om sjöhistorien i svenska farvatten. 

Skonaren Ingo T-märkt 2002-05-21

Traditionsfartygsklassning:
För att ett fartyg skall kunna bli klassat som traditionsfartyg gäller allmänt att fartyget skall ha ett kulturhistoriskt värde eller vara en kopia av ett kulturhistoriskt värdefullt fartyg eller vara byggt
på ett sådant sätt att traditionella färdigheter och traditionellt sjömanskap uppmuntras och främjas. Vidare ska konceptet utgöra ett levande kulturhistoriskt minne där traditionellt sjömanskap och traditionell teknik ligger till grund för fartygets framförande.

För fartyg som inte är passagerarfartyg gäller att:

Verksamheten skall vara tillgänglig för allmänheten och syfta till att
levandegöra och föra vidare kunskapen i traditionella sjömanshantverk,
Verksamheten skall inte ha ett kommersiellt syfte, eventuellt överskott
skall gå tillbaka till den fartygsrelaterade verksamheten.
Personer som ingår i besättningen, utöver säkerhetsbemanningen, skall
vara mönstrade eller upptagna på fartygets besättningslista och vara
delaktiga i driften av fartyg.